Reklamační řád

 1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.
   

 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.
   

 3. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
   

 4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
   

 5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.
   

Záruční doba

 1. Záruční lhůta našeho zboží je 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou popsány na záručním listě.
   
 2. Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Záruční doba na poskytnutou službu ( opravu ) je 3 měsíce.
   

Právo spotřebitele na reklamaci vadného výrobku nebo služby

 1. O reklamaci výrobku rozhoduje vedoucí prodejny nebo její zástupkyně v jednoduchých případech ihned, ve složitějších po konzultaci s autorizovaným servisem. Oprávněnou reklamaci, včetně odstranění vady, je společnost povinna vyřídit nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.
   

Uplatnění reklamace

 1. Reklamované zboží zašlete společně s kopií dodacího listu, záručního listu a průvodního dopisu se stručným popisem vady a uvedením Vašeho kontaktu na naší adresu:

           Zlatnictví Niké

           Krkonošská 16

           543 01  Vrchlabí 1

 1. Prodávají je povinen spotřebiteli vystavit písemné potvrzení, kde bude uvedeno datum, kdy spotřebitel právo reklamace uplatnil.
   
 2. Reklamaci je možné uplatnit poštou/osobně ve Zlatnictví Niké.
   
 3. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme buď telefonicky nebo e-mailem.

  V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku! Takové zásilky nebudeme přebírat!
   

Předmět záruky

 1. Společnost poskytuje spotřebiteli záruku, že prodávaný výrobek je bez vady, a že v záruční době se neprojeví skrytá vada.
   
 2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku na jeho části způsobené obvyklým používáním výrobku.
   
 3. Záruka se nevztahuje na vady a poškození výrobku způsobené spotřebitelem, např. mechanickým působením na výrobek   (např. náraz, úder, přetržení, zlomení),  chemickým působením, nesprávným používáním výrobku, které jsou v rozporu s návodem (např. vniknutí vody do hodinek, které nejsou deklarovány jako vodotěsné, porušení vodotěsnosti nesprávným zacházením,  apod.)
   
 4. Životnost šperků není shodná se záruční lhůtou, ale závisí na frekvenci a způsobu používání, ošetřování a celkovém zacházení se zakoupeným šperkem.
   
 5. Náhlá oxidace zlatých šperků není způsobena špatnou ryzostí, ale může být důsledkem zvýšeného užívání léků, zhoršením zdravotního stavu či oslabením imunity.
   
 6. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na vady šperku vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním ( viz. Zákon č. 136/2002 Sb. Paragraf 619, ods. 2 ) jako jsou např. poškrábání, otěr zlacení apod.
   
 7. Záruka se nevztahuje na vady šperku způsobené nevhodným a neodborným zacházením nebo mechanickými vlivy, jakými jsou např. přetržení řetízků a náramků nebo jejich natažení, deformace prstenů, ztrhání závitů apod.
   
 8. Reklamaci šperku je nutné uplatnit bezodkladně, neboť používání vadného nebo poškozeného šperku může způsobit zvětšení vzniklé vady, popř. nenávratné zničení šperku.
   

Vyřízení reklamace 

 1. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci  a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

 2. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace  ( zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám ).
   

Vrácení peněz

 1. Kupující má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží a nepožaduje-li kupující výměnu věci může od kupní smlouvy odstoupit a budou mu vráceny peníze do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na jeho bankovní účet.
   
 2. Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.